terug naar Artikelen

Jetske Nolte en Hendrik Maryns

Werkgroep Haarlem van de Christengemeenschap

 De wens is om te ontdekken of er genoeg geïnteresseerden zijn die zich aan deze kerk willen verbinden, zodat er een gemeenschap in Haarlem kan ontstaan.

Jetske Nolte (34) en Hendrik Maryns (37) startten ruim vier jaar geleden een initiatief om in Haarlem – hun woonplaats – een groep mensen te verzamelen die de Christengemeenschap een warm hart toedraagt. De wens is om te ontdekken of er genoeg geïnteresseerden zijn die zich aan deze kerk willen verbinden, zodat er een gemeenschap in Haarlem kan ontstaan.

Jetske: 'Het begon op een bankje in Amsterdam met Ardan Heerkens, priester van de Christengemeenschap in Amsterdam. Hij bemerkte dat er best veel Haarlemmers naar de kerk in Amsterdam kwamen voor de doop van hun kinderen en hij vroeg zich hardop af of er een behoefte leefde in Haarlem die wij zouden mogen en willen voeden. Mij leek het heel leuk om te onderzoeken of het mogelijk was om hier een groep gelijkgestemden te vinden. Ik vroeg hem op dat bankje of hij dan ook een nieuwe kerk in Haarlem wilde opstarten. Dat was niet direct zijn insteek, want een kerk kan alleen ontstaan als er genoeg mensen zijn die zich lange tijd ergens aan willen verbinden. Maar het zou wel heel mooi zijn als dat leeft, want dan zou dat in de toekomst wel kunnen ontstaan. 

We begonnen met een groep, die bestond onder andere uit mensen die hun kind in Amsterdam hadden laten dopen en behoefte hadden aan een Haarlemse gemeenschap. Met hen houden we nog steeds thema-avonden bij mij thuis waarmee we ons geestelijk kunnen voeden. Inmiddels hebben we besloten na de zomer in een iets grotere setting samen te komen in de gemeenschappelijke ruimte van woongemeenschap Drielandenhoek. Ook zoeken we nog naar een ruimte waar we cultische dagsluitingen kunnen gaan houden. Tijdens die thema-avonden bespreken we wat we met elkaar willen bereiken. Het zijn religieuze thema's. Zo hebben we het de eerste anderhalf jaar over het Onze Vader gehad. Kennelijk is dat een gebed waar je heel veel over kan praten. We hebben het als het ware helemaal ontleed. Per zin verschillende betekenissen die in deze tijd passen besproken en wat het met jezelf doet.' Hendrik: 'Mijn moeder is katholiek opgevoed, dus ik kende het Onze Vader al min of meer. Echter, doordat we het zijn gaan bestuderen en het regelmatig hebben opgezegd, heb ik het me werkelijk eigen gemaakt. Heb ik me ermee verbonden, waardoor het als ik het nu opzeg echt een betekenis heeft voor mij.'
Jetske: 'Op dit moment hebben we als thema de Michaëlsbrieven en ik moet zeggen dat als ik nu zou moeten vertellen wat we er al allemaal over besproken hebben dat best lastig is. Er valt namelijk zo veel over te zeggen en je kunt het er steeds weer opnieuw met elkaar over hebben en dat is gewoon heel fijn. Na de zomer verdiepen we ons in een werk van Bastiaan Baan, Bronnen van Cultisch handelen. Een boek dat mooi aansluit bij onze zoektocht naar een ruimte waar cultische handelingen gehouden kunnen worden.'

Activiteiten

Jetske: 'Naast deze thema-avonden – die we dus met een vaste kern hebben – zijn we in het eerste jaar ook begonnen met het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Als eerste organiseerden we met Hemelvaart een picknick in Elswout, met aansluitend een wandeling. Het leek ons leuk om elkaar ook in een andere setting te zien dan alleen bij mij thuis. Sommigen kwamen met het hele gezin, anderen zonder of alleen met hun partner. De tweede activiteit was een lezing van Wolter Bos in het Van Dam Huis, met aansluitend een cultische dagsluiting die werd verzorgd door Ardan. Dit was de eerste keer dat we in het openbaar traden.' Hendrik: 'Zo'n cultische dagsluiting bestaat uit een korte toespraak van de priester waarin hij de dag of in dit geval de lezing samenvat en dat verbindt met de actualiteit. Daarna zegt hij het Onze Vader en vertelt hij een stukje Evangelie. Allemaal in gewaad, dus het heeft iets plechtigs.' Jetske: 'Het is ook echt een moment van stilte en bezinning. Wij hadden de wens dat de inhoud van de lezing ook echt 'meegenomen' of verinnerlijkt kon worden. Zo'n dagsluiting helpt daarbij. We hebben elkaar daarna ook niet meer gesproken. We hebben alleen nog samen gezongen. Op die manier neem je de inhoud van de lezing echt anders mee. De lezing – met ongeveer 50 mensen – grepen we aan om een contactenlijst van geïnteresseerden op te stellen. Die mensen hebben we vervolgens benaderd met de vraag of ze zich ook wilden aansluiten bij kleinschaligere activiteiten. Zo is het clubje weer wat gegroeid en hopen we dat het gestaag verder groeit met mensen die dezelfde behoefte hebben en op eenzelfde manier in het leven staan. Voor het eerst hebben we voor dit jaar een lijntje bedacht, een programma met gezamenlijke activiteiten. Tot nu toe hebben we drie heel verschillende dingen gedaan. Dat is heel bewust. We willen ook echt experimenteren, juist omdat we geen kerk hebben en we ook nog niet weten of we die vorm wel zo vast willen leggen. We willen vooral onderzoeken wat werkt, wat er leeft en waar behoefte aan is. Daar stemmen wij graag op af.'

"We willen vooral onderzoeken wat werkt, wat er leeft en waar behoefte aan is."

Onderzoekende houding

Hendrik: 'Ik ken de Christengemeenschap vanuit mijn jeugd. Ik zat op de vrijeschool in Gent en daar werden diensten gehouden. Van mijn tiende tot mijn achttiende ben ik meegegaan met de jeugdkampen van de Christengemeenschap en daarna ging ik mee als staflid. Toen ik daar mee stopte, heb ik er niks meer mee gedaan. Ik ging studeren aan een reguliere universiteit, waar er helemaal geen plaats voor was. En dat was prima. Ik vind dat zo'n keuze echt uit jezelf moet komen en niet omdat je nou eenmaal zo bent opgevoed of iets in die trant. Dus ik heb dat thema toen geparkeerd. De grondhouding die ik probeer aan te houden is om dingen niet meteen te verwerpen of klakkeloos aan te nemen, maar een open blik en houding te hebben ten opzichte van alles. Gewoon kijken waar het pad je heen leidt. Onderzoeken of iets wel of niet bij je past. Kennelijk past de Christengemeenschap bij mij, want het kwam vijf jaar geleden dus weer op mijn pad. Ik ging door een moeilijke periode en op aanraden van iemand ben ik een keer naar een dienst gegaan. Daar merkte ik hoezeer mij dat vervulde. Toen heb ik me er heel bewust mee verbonden.' 
Jetske: 'Ik kom verrassend genoeg uit een heel atheïstische hoek, maar mijn man Kasper komt uit een antroposofisch gezin. Door hem en zijn familie raakte ik bekend met de vrijeschool, de antroposofie, Steiner en de Christengemeenschap. Ik werd opeens helemaal omringd met termen, gebruiken en gewoonten uit de antroposofie en de Christengemeenschap. Ik heb er nooit vragen bij gesteld, maar de dingen wel onderzocht en ik voelde me altijd heel goed bij alles wat ik daarin tegenkwam. Toen ik kinderen kreeg, kwam bijvoorbeeld het dopen ter sprake. Ik heb me erin verdiept en het voelde voor mij als vanzelfsprekend dat we ze zouden dopen. Een tijdje nadat mijn jongste gedoopt was, had ik een heel bijzondere fysieke ervaring. Ik was moe en lag op bed. Ineens voelde het alsof ik even helemaal uit elkaar getrokken werd en daarna alle puzzelstukjes weer opnieuw in elkaar werden gezet. Achteraf zie ik het als mijn eigen moment van wakker worden, mijn eigen incarnatie-moment. Sinds die ervaring ben ik gaan onderzoeken of de Christengemeenschap ook daadwerkelijk iets voor mijzelf was. En dat was het helemaal. Wat ik al de hele tijd als vanzelfsprekend maar ergens toch onbewust aan mijn kinderen schonk, schenk ik nu ook aan mezelf. Ik ben overigens geen lid van de Christengemeenschap. Om je bij onze groep aan te sluiten, hoef je ook geen lid te zijn of te worden. Als je geïnteresseerd bent in meer verdieping, wilt onderzoeken of het iets voor jou is, of je wilt aansluiten bij een groep gelijkgestemden: wees welkom.' 

Wil je een keertje langskomen?
Stuur dan een mailtje naar: werkgroephaarlem@gmail.com.

door: Daphne van Heerdt & Gino Smink
Haarlem | dinsdag 7 mei

Portretten

terug naar Artikelen
''De liefde geeft ons in één tel wat we met jarenlang zwoegen en ploeteren nauwelijks weten te bereiken.''

Johann Wolfgang
von Goethe

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica